Հետևել

հիմա արդէն գրեթէ ամէն ինչ տաղափոխել ենք, ու էս տանը էլ բան չի մնացել, մի հատ խցիկ եմ պահել, լափթոպ։

զգում եմ ինձ մինիմալիստ։ ու ոչինչ, ոնց որ։ բայց երկար չեմ ձգի։

սէնց կարելի ա հասկանալ որն ա քեզ համար ամենակարեւորը, ինչ ես ամենաշատը կարօտում, ինչն ա իսկապէս պէտք։

բայց ես երեւի մինիմալիստ չեմ՝ օրինակ՝ ռոբատիկը, որ փոշեկուլի ձայն ա հանում կրկին անցաւ, ու ես ձգուեցի 135մմ ոսպնեակի ու խցիկի՝ յաջողութիւն գտնելու մէջ։ մինիմալիստ ես՝ չունես։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!