Հետևել

@kamee աստուատ, ես էս ծրագրի մասին կարծես չեմ էլ լսել։

· · Web · 1 · 0 · 0

@norayr սրա մասին ունֆան էր շատ տարածում, էդտեղից եմ ոնց որ իմացել։

@kamee ես ուզում եմ լայւ լուփինգի համար լաւ բան, ու էհ, բաւական լաւ չեմ գտնում։

@norayr zrythm?

լսի, կաեֆն ա երեւում, ուզում եմ փորձել

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!