օկէյ ոնց որ պիքսելֆեդը աշխատեցրի նորմալ։

եւ ֆեդերացիա ա լինում, եւ նկարների փրեւիւներ գեներացնում։

մնում ա հասկանալ, կարող ա լաւացնելու բաներ կան։

մի երկու կասկած ունեմ։

Հետևել

էդ էլ արի։

գուցէ ցանցառներով պատմեմ։

կամ կարճ՝ էս դեբիլ պիքսելֆեդը փաստացի մարդիկ (ու իրենց դոքերում) աշխատեցնում են ապաչի անունից։ այսինքն շելլից ռան են անում պհպ ապաչի անունից։ (գոնէ դոքերի մէջ գրուած ա gosu www-data:www-data (դեբիանի ապաչի իւզերը) ) ու դէ տէնց աշխատում ա։

բայց սեքիւր չի, տեսականօրէն հնարաւորութիւն կայ որ պհպ֊ն կոտրեն ու ստանան շելլ։

ես ուզում էի աշխատի պիքսելֆեդ իւզերի անունից, բայց ապաչը որ ֆայլերը վերբեռնում ա՝ վերբեռնում ա apache:apache rw-r-r վիճակով։

ու պիքսելֆեդը չէր կարողանում ռեսայզ անել, զի իրան r էր։

վերջը գտայ որ կայ նոր, բաւական, apache-umask մոդուլ, տեղակայեցի, արեցի որ umask֊ը լինի ոչ թէ 002, այլ 0002, ու դէ վերբեռնած ֆայլերն արդէն կարողանում ա ռեսայզ անել։

Show thread

կուզէի էդ իւմասկը ըստ վհոստների լինէր, թէ չէ հիմա բոլոր վիրտուալ հոստերի իւմասկը փոխուել ա։

բայց է չգիտեմ, ի սկզբանէ վեբում լիքը դեբիլ լուծում կայ, ու դէ պհպ֊ն էլ, պիքսելֆեդն էլ ահաւոր են։

Show thread

@norayr նենց հավես ա , որ հիմա գրածներդ կարդալուց հասկանում եմ :Դ

@Mane
վերընթերցեցի, տեսայ մի քիչ սխալ եմ գրել, բայց ընդհանուր վիճակը նկարագրել էր։

@Mane
ինձ էլ ա հաւէս հաբկացուած լինելը։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!