Հետևել

սփիռքի սխալը գտայ, ռուբիի լիբերից մէկը քրեշ ա լինում։

pastebin.com/8zaAJbBx

ահա, 14֊րդ տողում։

համակարգի թարմացումից յետոյ ա եղել, ես ամէն ռուբիի բաները ռեքոմփայլ եմ արել, որ նոր լիբերին կպնեն, այնպէս որ էդ չի հարցը։ ինչ֊որ բագ ա, որն արտայայտւում ա կոնկրետ ռուբի լիբի ու կոնկրետ իմ մօտի մի բանի, որը ես չգիտեմ ինչ ա դեռ, կամ ssl֊ն ա, կամ գուցէ curl֊ը, դեռ չեմ ջոկել։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!