Հետևել

գիշերը համակարգը թարմացրել էի, էսօր խնդիրներ կային, աստիճանաբար լուծում էի։

հիմա սփիւռքն ա վատ աշխատում, համ էլ թարմացնելու տեղ կար, թարմացնում եմ։

էնպէս որ կներէք։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!