Follow

ժող, ես ինչ֊որ գիշերը, դէ ուղեղը լաւ չի աշխատում, շատ եմ տուֆտում։ ներող։ բայց էդ տուֆտելը պայմանաւորուած ա նրանով, որ ինձ թւում ա՝ հանրայինը թերագնահատուած ա ու արհամարհուած։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!