Follow

ո՞ւմ տանել փչացած փեբլ, որ նայի։ ինձ թուում ա՝ մարտկոցն ա փչացել, ու նոյնիսկ նման փեբլ ունեմ աշխատող, մտածում եմ ինքս էլ՝ բացել, մէկի մարտկոցը զոդել միւսին։ էնտեղ զոդելով ա, գոնէ կլասիկը երբ բացել էի՝ զոդուող էր։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!