Follow

ես երեւի ահաւոր եմ, ինձ դուր ա գալիս ֆբ֊ին, ծիւիչին, ինձ դուր ա գալիս, եթէ տաքութիւն ունեմ, չիջեցնել, բայց վարակին վատ լինի, ինձ դուր ա գալիս չգրել ասենք ջս֊ով, որ էդ ջս֊ական աշխարհին անգամ մի լումայով չնպաստեմ։

ու շատ մտածում եմ, թէ ում տալ, ասենք գուցէ ադա֊մոդուլա֊պասկալ֊գոու֊ռասթ (վերջինի համար դեռ վստահ չեմ, բաւական լաւ չգիտեմ) կը տայի, բայց այլապէս՝ չէ, կներես։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!