Follow

ասեմ ձեզ երեխէք, որ երէկ ես առաջին անգամ երեւակել եմ գունաւոր ժապաւէն։
մի հատ 220, մի հատ 120, ու եօթ հատ 135 (ձեր իմացած սովորականը)։ ու պատկերացնո՞ւմ էք, բոլորն էլ ստացուել են, ու աւելի լաւ են ստացուել, քան երբեւէ երբ տալիս էի ուրիշներն անեն։ թէկուզ ձեռքով։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!