Հետևել

իրականում սա ինձ հետաքրքրում ա որովհետեւ ես սիրում եմ կֆց֊ի սուրճը երբ թուիսթերի համը բերանս ա, ու սուրճը էդ կծու բաղադրիչներով ա համով։

@gurgen հա՛։ համարեա գրեթէ բոլոր կֆց֊ներում։

իմ սիրած կֆց֊ն՝ վանաձորինն ա։ էնտեղ նստարանների վրայ յատուկ փոսիկ կայ, որ պայուսակը կամ ուսապարկը կախես։ (:

առաջին յարկում ա, ու մեծ ապակէ պատուհաններ են, ու կարելի ա նստել ու անցորդներին նայել։

առաջ մինչեւ տասն էին աշխատում, հիմա՝ մինչեւ տասնմէկը, ինչի համար ես ահաւոր ուրախ եմ։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!