Հետևել

ո՞նց էք վերաբերւում, որ սպասարկիչը անջատեմ մի երկու ժամով, հարդ դրայւեր ա պէտք աւելացնել մի օր։

էսօր շատ կարեւոր գործ չունէ՞ք, մի կէս ժամ անց անջատեմ։

· · Web · 0 · 0 · 3
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!