Հետևել

ով ջս գիտի, կարող էք էս տղային եւ հանրութեանը օգնել մոզիլլայի յաւելում գրելով՝ spyurk.am/posts/4024773 փակ գրառում ա, բայց ձեզնից շատերը կը տեսնեն։

· · Web · 1 · 1 · 4

@norayr ավելի ճիշտ լուծում կլինի պոստ/յուզեր կարենաս embed անես դիասպորայից

@norayr ոնց միշտ, մաստոդոնը գերազանցում ա դիասպորային ։Դ

@gurgen @norayr նորմալ ա որ տենց ա։ Մաստոդոնը աւելի նոր ա, չունի լեգասի ոնց Diaspora-ն։ համ էլ աւելի նոր լինելու պատճառով կարողանում ա աւելի շատ մարդ ունենայ իրան հետեւող, քանզի դեւերը հաստատ ծանօթ են մօտեցումների հետ։ լրիւ նոյն պատճառնա թէ ինչի ասենք V8ը կամ FFն աւելի շատ contributor ունի քան ազատ ՕՀ-ները։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!