Հետևել

պէտք ա նշել, որ ինչ ունեմ լինեէյջ օհ, իր յաւելուածներն էնքան լաւն են, որ ահագին կպցնում են ինձ դրան։ ասենք սէյլֆիշի թութեր յաւելուածը ակնյայտօրէն շատ աւելի թոյլ ա, քան ֆեդիլաբը, ու տէնց ստացւում ա որ ահագին ժամանակ լինեէյջի էկրանի մօտ եմ անց կացնում, որն ինձ համար անսպասելի էր։

· · Web · 1 · 0 · 4

@norayr
Magisk ունես?

էս ինչ 1st gen kindle fire-ս ու nexus 5-ս սատկել են կարոտել եմ հեռախոսները մոդիֆիկացնելը :P

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!