Հետևել

@fperson ապրես եանին գտնելու համար, հետեւեցի իրան, գրեցի որ մենք ծանօթ ենք։

· · Web · 2 · 0 · 3

@norayr դեռ չեմ հասկանում՝ ում մասին ես, որեւէ հղում կտա՞ս

@fperson չեմ ուզում իրան նշել, կարմիր գլխարկով տղային էիր տարածել։

@norayr ես գարգրոնից եմ իմացել :)

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!