Հետևել

կներէք, չէի դիմանում, միջին ֆորմատս սքան էի անում «բեթերսքանինգ»֊ի շրջանակներով, ու էս նկարեը ես հաւանել էի, երբ նկարում էի, բայց աւելի եմ հաւանել հիմա, երբ նկարածը տեսայ։

սա վիէնսիի պատուհանի մէջ ա։

մի օր կը վերբեռնեմ ամէնը, չեմ հասցնում, ահաւոր ծանրաբեռնուած եմ։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!