Հետևել

տէնց էլ չհասկացայ՝ ճի՞շտ եմ անում, որ առանձին անգլերէն ու հայերէն հոսքեր ունեմ

անգլերէնի մէկ ա չեմ հասցնում հետեւել։ բայց միւս կողմից չեմ ուզում իրենց աչքը խցկել իմ հայերէն գրառումները։

Show thread

@norayr դէ ունենալ երեւի պէտք ա, բայց ակտիւ պահելը ջանջալ գործ ա ։Դ

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!