Հետևել

@revik յիշեցի՝ ուրեմն սովետի ժամանակ յատուկ մարմին կար, որ զբաղւում էր պատճէնաշնորհով։ եթէ քո գործը՝ ասենք նկարը՝ տպուել ա ամսագրում՝ ամսագիրը զեկուցում ա այդ մասին՝ եւ առհասարակ ում ինչ գործ ա օգտագործել էդ մարմնին։

էդ մարմինը յետոյ, կարծես տարուայ վերջ, քեզ փող ա տալիս՝ եկամտահարկերից։

ու տէնց դու խրախուսւում էիր էլի ստեղծագործել։

բայց էդ հնարաւորութիւնը հասանելի էր միային ու միայն «անդամներին», եթէ անդամ չէիր՝ չէ։ իսկ եթէ անդամ էիր՝ արդէն անդամ մնալու համար պիտի քեզ շրջանակների մէջ պահէիր։

@norayr Հետաքրքիր ա շատ։ Կանոնադրությունը տվեցին, մի 15 էջ բան ա, բայց ասեցին դեռ թարմացնելու են։ Կկարդամ, տեսնեմ ինչ արտոնություններ ու սահմանափակումներ ունեմ ։Դ Ստեղ կզեկուցեմ։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!