Հետևել

օրուայ, իհարկէ։

ուրեմն, դասի ժամանակ ուզեցի էկրանի տակի գրատախտակին բաներ գրել֊նկարել, ինչ֊որ ձեւ նէնց բարձրացրի էկրանը, որ թռաւ վերեւ կպաւ առաստաղին։

բարձրացայ աթոռի վրայ, թռայ, հասկացայ որ չեմ կարողանում բռնել։

յետոյ մարդիկ փորձեցին անձրեւանոցներով, բայց էս անձրեւանոցի կեռիկը շատ հաստ էր, ու չէր ստացւում։

վերջը դաւիթը կախիչ գտաւ, չգիտեմ որտեղից, սքոթչով կպցրեց անձրեւանոցին, բարձրացաւ ու իջեցրեց էկրանը։

սա օրուայ հնարամիտ ինժեներական լուծումն էր։ ու տէնց։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!