Follow

@fperson ֊ը առաջարկել ա փաթչել podfeeder֊ը որ հայերէնի տպագրական սխալները, որ լրատուամիջոցներում կան, ուղղի։

ես մտածում եմ՝ պէտք չի։

նախ ես ոչ միայն հայատառ յօդուածներ եմ բերում, անգլերէն հոսքեր կան, ուր բնականաբար : կամ ` նշանները ըստ իրենց նշանակութեան են օգտագործւում։

նաեւ, թող լինի այն ինչ կայ, ու թող բոլորը տեսնեն, որ իրենց մօտ տպագրութիւնը սխալ ա։

@norayr ես էտ մտածելուց հետո մտածել էի անգլերեն հոսքերի համար լուծումը :)

@fperson դէ պատկերացնում եմ, պիտի custom case ունենայիր։

իսկ էդ ու գնալով աւելի եմ հակւում որ յատուկ դէպքեր հնարաւորինս չլինեն կոդի մէջ։

առանց այդ էլ կեանքը բարդ ա։

պլիւս ափսթրիմի հետ սինքն ա դժուարանում։

բայց ամենակարեւորն իմ համար՝ ինչ կայ էդ ա, թող բոլորը տեսնեն, որ էս մարդիկ տպագրական սխալներ են օգտագործում։ չեմ ուզում պրիզմայով նայել աշխարհին։ ու տեսնել իմ ուզածները։ սխալներ են անում՝ ապա թող երեւայ։

ու համացանցային հնէաբաններն էլ յետոյ գուցէ նկատեն։ ինչ կայ էդ ա։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!