Follow

մէկն ինձ պատմել ա երէկ, որ յօդուած ա տեսել (գիտեմ ոնց ա հնչում) ուր նկարագրուած էր, որ ուղեղը սիրում ա զբաղուած լինել, ու անգործ չմնալ։

ու իրան աւելի հաւէս ա յաճախ վատ բաներ մտածել, տխրել, յիշել վատ բաներ, զուտ որ անգործ չմնայ, ու իրան ներգրաւուած պահի։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!