@norayr էս ամէնի հետ էլ, որ գուգլ չբացէր, շատ թոյն կը լինէր ։ճ

@norayr նաեւ, առաջինն «այլ ազատութիւններ»֊ի մասը նշուէր, ապա՝ նաեւ անվճար։

@norayr հա, բայց դէ ընդհանուր ես շատ ուրախ եմ, որ կայ նման բան, ինձ հաւէս ա լսելը

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!