վայ զզվում եմ,լ պարզվում ա սառնարանս փչացել ա անսարքելիորեն ու հիմա պետք ա նորը գտնել, առնել, մարդիկ վարձել որ իրենք նորը կբերեն ու հինը կտանեն։ ահավոր ա, ուղղակի ահավոր ա։ ինչի չեմ կարա ես հանգիստ իմ տանը վեր ընկնեմ առանց ինչ-որ բանի մասին մտածելու

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!