@progart շնորհակալութիւն որ տարածեցիր։

տես ինչ ահաւոր ա, մարդիկ լռեցնում են այլ մարդկանց։

զուտ որովհետեւ իրենց դուր չի գալիս միւսների ասածը։

ֆդրոիդ֊ի ի՞նչ գործն ա իրենց «բարոյեական» պատճառներով ինչ֊որ յաւելուած փակել կամ չփակել։

Follow

@progart
ֆդրոիդ֊ը քոնթենտ ագնոստիկ պէտք ա լինի։ ու ազատ ծա֊ն ծա ա, որը կարող ա օգտագործուել այնպէս, ինչպէս ուզում ա օգտուողը։ այդ պատճառով ա այն ազատ ծա։ մենք չենք սահմանում, թէ ազատ տեքստային խմբագրիչով չի կարելի կազմել ընդդիմադիրների գնդակահարման ցուցակներ։ տէնց բան չկայ ոչ մի ազատ արտօնագրի մէջ։

ու չնայած ես դէմ եմ որեւէ մէկի գնդակահարմանը, բայց ես կարծում եմ, որ ազատ ծա֊ի գործը չի էս բարոյեականութեան մասին զրոյցները։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!