երկար պատասխանեցի, յետոյ զգացի, որ հարցն ինձ չէր ուղղուած։ ջնջեցի։

մի տեսակ շատ անկապ ա վերջերս։ կամ ես եմ կենտրոնացել շատ

Հետևել

@progart չի, ա։ վերջերս չէ՝ ։

զուտ կարող ա չէիր նկատել։

· · Web · 0 · 2 · 8
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!