Pinned toot

@progart չի, ա։ վերջերս չէ՝ ։

զուտ կարող ա չէիր նկատել։

@antranigv @fperson փորձէք nextcloud-talk որպէս մաթերի ու մքեզի այլընտրանք։

հիմա հին օհ֊ի որոշ գրաֆիկական ծրագրերը կրկին քոմփայլ են լինում՝
github.com/vishaps/voc/pull/85

@tigran դո՞ւ էիր ասում կայքեր կան որ առցանց լրացնես աի֊ի թուղթը ու չգիտես ինչի են։ հնարաւո՞ր ա թղթի փոխարէն հեռախօսով ցոյց տալ՝ կարող ա դրա համար են։ թէ՞ վերցնում ա ոստիկանը այդ թղթիկը։

ահա ինչու ա ֊ը։ կարելի ա տեղակայել ու վայելել սովորական ազատ ծրագրեր։

Apple-ը ոնց որ փոքր երեխայ լինի։ գրել ա՝ ինչի՞ ես խաղիդ մէջ «Sign in with Google» դրել իսկ «Sign in with Apple» չես դրել ու մերժել ա յայտս ։')

գործի տեղի քոլլից՝

— ոնց որ աշխատանքային շաբաթն աւարտուեց, ձեզ բարի հանգիստ ֆրոմ հոմ։

— ես կը գնամ հիւրասենեակ։

նոր նորքի սուրբ վարակիչ եկեղեցի

Show thread

մարդիկ debian.social ա բացուել։

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!