Հետևել

մոխրագույն շենքերով,քարուքանդ ճանապարհներով ու կլոր տարին ձյունով պատված սովետական քաղաքներում ստեղծված ռոք երգերը մի ուրիշ անկրկնելի ատմասֆեռա ունեն

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!