Հետևել

վերջին մեկ ամսվա ընդացքում յութուբյան music channel-ների երգերը սկսել եմ (likes+1)/(likes+dislikes+2) կրիտերիայով ֆիլտրել,ստացված համարյա բոլոր երգերը մի քանի անգամ ավելի շատ էն ինձ դուր գալիս քան յութուբի առաջարկածները(որը քիչ view ունեցողներին չի բերում):Մենակ էս օրինակը հերիք էր որ սկսեմ ավելի լուրջ վերաբերվել անհատականացված ալգորիթմների ստեղծած ինֆորմացիոն փուչիկին

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!