Հետևել

հավանածս երգերի ամբողջական փլեյլիստում հստակ երևումա որ սկզբում pop հետո ռեպ->ռոք->կլասիկ->lofi hiphop եմ լսել,ու կենդանիների էվոլուցիայի նման չի երևում թե որ երգից սկսած եմ ժանրը փոխել։Բոլոր անցումային երգերը էլ երկու ժանրերին կարելիա դասել

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!