նիկոլը հարցնում ա՝

- երբ ես տեսնում եմ մեքենայի պատուհանից աղբ են գցում, ես ի՞նչ լծակ ունեմ դա կանխելու կամ ՀԴՄ չեն տալիս ի՞նչ անեմ։

էս հարցը ես անէն օր ինքս ինձ եմ տալիս ու շատ լաւ ա, որ բարձրաձայնուեց։

Հետևել

@tigran ինքը մեզնից տարբերվում ա նրանով, որ կարող է պետական լծակներ ստեղծել , իսկ մենք, ի տարբերություն նրան, կարող ենք տեխ-սոցիալական լծակներ ստեղծել, հիմնականում շեյմինգի վրա հիմնված 😄

@mk հա, ինքը էդ հարցը կառաւարութեանն էր տալիս զի ուզում էր որ կառաւարութիւնը լծակներ ստեղծի։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!