հա, ասեմ, մենք թթահաւաքներ էլ ենք անում։

@antranigv որոնցից ոչ մեկին ես չեմ եղել (

@antranigv եթե հաջքրդը վանաձորում լինի անպայման

@Koriz @antranigv լաւ կանենք մի օր գնանք վանաձորում թթահաւաք անենք։

բայց յիշում եմ ոնց մթոմ գնացել էինք վանաձոր թուիթերահաւաքի։ փաստացի միայն արեւն էր մեզ էնտեղ թէյնիկում սպասում, վանաձորցիներից երկուսը եկան ինձ հետ իմ մեքենայով՝ դատարկն ու ձախը, եթէ վերջինին կարելի ա վանաձորցի անուանել։

մեզ հետ նաեւ եկաւ սոլախեանը։

ու կարծես էլ մարդ չկար։

Հետևել

@norayr @Koriz @antranigv @ani_left @zolakhyan թթահավաաաաաաաաաաաա֊ք
ես էլ եմ ուզուուուուում։

@marine մեռանք թթահաւաք անելով, անցեալ շաբաթ մի երեք անգամ եղել ա ոնց որ։

@Koriz @antranigv @ani_left @zolakhyan

@norayr @Koriz @antranigv @ani_left @zolakhyan օյ ես չեմ նկատել դիսքասների մեջ, նենց տպավորություն ա որ 10%ն եմ տեսնում թթի

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!