ասում ա, որ իրան ահաւոր հետաքրքրում էր, ինչպէս ա ստեղծւում երաժշտութիւնը, ու այդ էր իրան դրդել սկսել պրոդիւսեր լինել։ որ աւելի ա սիրում անց կացնել ժամանակ ստուդիայում, քան սեթեր անել։

բորիս բրէյչան, ինձ թւում ա, լաւ մուտք ա տեքնո աշխարհ, ու իր գործերը տեքնոյի ցայտուն օրինակներ են՝ գործարանային ձայներով, մեքենաների փշշոցներով, խորը բիթերով։

դէ վայլէք, ես այս գործը շատ եմ սիրում։

֊ը վերադարձել ա՝ այս անգամ մաստոդոնում։ կը թթենք երաժշտութեան մասին, հիմնականում ։

մնացէք մեզ հետ։

ու լաւ երազներ։


թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!