Հետևել

ասում ա, որ իրան ահաւոր հետաքրքրում էր, ինչպէս ա ստեղծւում երաժշտութիւնը, ու այդ էր իրան դրդել սկսել պրոդիւսեր լինել։ որ աւելի ա սիրում անց կացնել ժամանակ ստուդիայում, քան սեթեր անել։

բորիս բրէյչան, ինձ թւում ա, լաւ մուտք ա տեքնո աշխարհ, ու իր գործերը տեքնոյի ցայտուն օրինակներ են՝ գործարանային ձայներով, մեքենաների փշշոցներով, խորը բիթերով։

դէ վայլէք, ես այս գործը շատ եմ սիրում։

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!