Հետևել

ինչեւէ, սկսենք բորիս բրէյչայից։ նա իր երաժշտութիւնը բնութագրում ա որպէս «հայ֊թեք մինիմալ»՝ անուանում, որն ինքն ա հնարել։ բացատրում ա, որ այդպիսի հնչողութիւն, որը նա ստանում ա իրեն յատուկ էլեմենտների միքսով դեռ չի եղել։ սեթեր անելիս սովորաբար դիմակ ա հագնում, երբ հնարաւոր ա՝ շատ շոգ չի, կամ մենակ չի նուագում։

բորիսը էն քլու֊ի ու դենից բուլի հետ միասին հիմնել են լէյբլ՝ fckng serious՝ եւ իրենց կայքն ա՝ fckng-serious.de

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!