Հետևել

այս ալիքը՝ 2018֊ին ստեղծուած ալիքի հետնորդն ա։
ու մենք որոշեցինք այնտեղի գրառումների զգալի մասը հետ բերել։
ալիքը սկսուել էր պարզապէս յղումներ տարածելով, իսկ յետոյ յայտնուեցին տեքստեր։
ահա հին ալիքի առաջին տեքստը՝

ես չէի գրում, քանի որ ուզում էի փորձել լինել հնարաւորինս չէզոք, պարզապէս յղումներ տալ, եւ դրանով նուազեցնել իմ ներկայութիւնը եւ անձը։

իսկ հիմա փորձ կանեմ գրելու։ միւս կողմից, ես չեմ կարող յաճախ համ գրել համ փոստել, ու եթէ փորձեմ միայն գրելով փոստել, ապա շատ քիչ եմ կիսուելու։

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!