Follow

"Here’s what you do when someone breaks something or finds something very difficult to debug: You say thank you. Thank you for finding this edge case. Thank you for highlighting this overcomplicated part of our system. Thank you for pointing out this gap in our docs. And then you go make it so nobody can break it the same way again."

Tanya Reilly, Site Reliability Engineer, New York City

@lilix

(breaking things on a computer)
"You're welcome!!"

Sign in to participate in the conversation
թութ

թութը «մաստոդոն» ապակենտրոնացուած սոցիալական ցանցի տեղական հանգոյց ա, որի սպասարկիչը գտնւում ա հայաստանում՝ հաւուց թառի նկուղում։