The inconsistency between Marianna’s politics abroad and at home shows the importance of the feminist argument that 'the personal is political': Marianne chooses to leave her son and family because she sees them as an obstacle in her fight for a greater good. But what happens when a woman is trying to make a change? Marianne's death is not a heroic act of martyrdom, but a sad silencing by the hand of the regime and the powerful: sacrifice your convictions or be punished for ‘acting out’.

Բացել շղթան

Instead, von Trotta investigates sisterhood presenting memorable characterizations and some affecting episodes.

It’s interesting how many of Marianne's methods seem to be the result of internalised masculinist tropes of what should count as ‘radical’, 'revolutionary': for example, the violence and emotional detachment.

Բացել շղթան

The film does not show Marianne’s arrest or the process of her political radicalisation. Marianne is not the film’s protagonist since the importance of all her actions register only through their effects on Juliane, her sister. We don't see the RAF's demonstrations, bank robberies, and abductions, which makes the film so much better: it's almost like von Trotta refuses to depict this history as spectacle.

Բացել շղթան

Margarethe von Trotta’s Die Bleierne Zeit (Marianne and Juliane) explores the aftermaths of fictionalised version of the Red Army Faction (RAF), a militant left-wing political movement in Germany. Marianne turns revolutionary, abandoning her son in order to save the Third World. The film is based on the true lives of Christiane and Gudrun Ensslin (a co-founder of the RAF)

the quiet and loaded conversation between Eve and Georges near the end of the Happy End is Haneke at his best.

The whole movie is an artistic deconstruction of a bourgeois family and the modern life in general.

i turn myself on when I speak French. Sorry, je ne suis pas désolé.

Կոտ տարածուած

imagine the guy going on every minimal techno video and commenting "this is boring"

Կոտ տարածուած

էն որ երբեմնի օհօհօօօ քրաշդ խնդրահարույց բան ա գրում, բայց common sense-ը հաղթում է հորմոններին 😁😎💪🏼👌🏼

պապան ընկերոջ հետ ա խոսում հեռախոսով, խոսակցության մեջ ինձ որպես «ապոլիտ» ա ներկայացնում, որտև էս քաղաքական քաքուցեռին չեմ խառնվում

Ես` ապոլիտ 🤡🤡🤡

մազեր կտրելը վերջին շրջանի ամենաճիշտ որոշումս էր

քրիստիան բատիկեանի սուփըր հերոսներն առա, չեմ համբերում` երբ եմ տուն հասնելու, որ կարդամ ու տխրեմ 💓

When you call my name it's like a little prayer
I'm down on my knees, I wanna take you there

🙏🏼

Կոտ տարածուած

abulia

: abnormal lack of ability to act or to make decisions

reading e-flux journals gives me multiple braingasms and it's fuckin amazing 🤤

Show older
թութ

Ապագայի սոցցանցը։ Ոչ մի գովազդ, ոչ մի կորպորատիվ վերահսկողութիւն, էթիկական դիզայն, եւ ապակենտրոնացում։ Մաստադոնում դու ես քո տուեալների տէրը։