Pinned toot

մանդարին ու ջարմուշին անսահման շատ սիրելու մասին

ԶՆԻՆ.ՀԱՅ-ը լաւ կայք ա, պէտք ա ակտիւ պահել։

>basically his theory is there's almost no way that an enthusiast brand doesn't eventually disappoint you, because there's only two ways their future can go: either they will move on from enthusiasts and try to eventually sell to the rest of the world - the mainstream buyer, which is a little disappointing; or they continue to try to appeal to the most fickle crowd in the world that is also the smallest, and eventually find that that's not good enough to sustain a business. and they die.

@Լ ու ս ի ն է նոյնից, բայց հակառակը։ նաեւ տղաներին հիմնականում չեմ սիրում։ անկապ գեադէք են։ (:

ինձ հիացնում ա էն, թե ինչքան ժամանակակից (նույնիսկ՝ ֆուտուրիստական) տեսք ունի 90-ականներին կեսերին նախագծված mamiya 7-ը

«գիտություն և տեխնիկան» 1963-2008-ը տպվել ա [0], բայց առաջին ու վերջին համարները իրարից ահագին տարբերվում են՝ առաջինը սիրուն էջադրած ա, նկարազարդումներ ունի, իսկ վերջինը ոնց-որ ինֆորմատիկայի տգեղ դասագիրք լինի

էս տգեղ ոճ սկսում ա 2003-ից, չնայած 90-ականներից էլ, կամ մի քիչ շուտ, ամսագիրը սկսում ա անհետաքրքրանալ։

(fun fact: 96-ի առաջին համարը [1] բացվում ա ազգովին մկրտվելու կոչով ։)

[0] tert.nla.am/mamul/gitutyun-ev- (հուշեց @kerlingarfjoll)
[1] tert.nla.am/archive/NLA%20AMSA

>I remember you well in Chelsea Hotel
You were famous, your heart was a legend
You told me again you preferred handsome men
But for me you would make an exception

And clenching your fist for the ones like us
Who are oppressed by the figures of beauty
You fixed yourself, you said: Well, never mind
We are ugly but we have the music

մանդարին ու ջարմուշին անսահման շատ սիրելու մասին

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!