Just found out about Nitter as a way to read public #Twitter without going through their JavaScript madness and it's *so much faster*.

Just replace the domain in any twitter.com URL with nitter.net and it'll load it.

Alternatively consider using one of the alternative Nitter instances to reduce load on the main one: github.com/zedeus/nitter/wiki/

Մուտք գործէք՝ զրոյցին միանալու համար
թութ

Ապագայի սոցցանցը։ Ոչ մի գովազդ, ոչ մի կորպորատիվ վերահսկողութիւն, էթիկական դիզայն, եւ ապակենտրոնացում։ Մաստադոնում դու ես քո տուեալների տէրը։