Հետևել

@norayr, oberon.vishap.am֊ով ի՞նչ ես ծրագրում անել։ կարող է դառնալ օնլայն ուղեցոյց, կամ յղումների պահոց

· · Web · 1 · 0 · 2

@kamee քանի որ նախկինում վորդպրես բլոգ էր, մտածում էի հիւգօ֊ացնել, ու վերականգնել։

հիմա գործում ա՝ wiki.oberon.vishap.am֊ը, ուր ամէն ինչ կարելի ա անել։

ահագին սպամ կար, որ լրիւ մաքրել էի sql request֊ներով, ստիպուած, ու հիմա կարծես ռեգիստրացիան փակ ա։

եթէ ինչ՝ ասա բացեմ։

@norayr վաու։ հա բացի։ ազատ լինեմ, կարող եմ բզբզալ։

@kamee բացեցի հաշիւ բացելը։
բացի ասա ինձ, հա՞, որ կրկին փակեմ։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!