Հետևել

գնդակահարութեան պատի տակ կանգնած չեմ հասկանում, հիմա լիւքը սիստեմդի սիրում ա, թէ վախենում ա

· · Web · 1 · 0 · 4

@kamee լսի, ինքը միշտ ինքն իրան հակասում ա ու լեզուաբան լինելով սխալ կառոյցներ օգտագործում ։ճճ շատ լաւն ա

@a522

լեզուաբանի օգտագործածը սխալ կառոյց չի, ստեղծագործ մօտեցում ա․․․

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!