Հետևել

միակ մոտիւացիաս հակահամաճարակային կանօնները պահելու էն ա, որ էս սաղ անցնի, որ անտարէսի վահանակները հանեն

· · Web · 2 · 0 · 2

@gagik @a522 լաւ է լինելու, բժիշկների նկարով՝ շնորհակալութիւն։

միտքը օքէյ ա, դիզայնը՝ չէ։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!