>First things first: printf is expecting a valid (i.e. non-NULL) pointer for its %s argument so passing it a NULL is officially undefined. It may print "(null)" or it may delete all files on your hard drive--either is correct behavior as far as ANSI is concerned (at least, that's what Harbison and Steele tells me.)

stackoverflow.com/questions/11

Sign in to participate in the conversation
թութ

թութը «մաստոդոն» ապակենտրոնացուած սոցիալական ցանցի տեղական հանգոյց ա, որի սպասարկիչը գտնւում ա հայաստանում՝ հաւուց թառի նկուղում։