>unlike digital sensors that use Bayer interpolation, a scanner captures
the RGB data for every pixel. single pass, three pass, whatever. you get the full monty. it doesn’t make much sense to degrade the data so it can be interpolated from a RAW file. instead the user can save the data as either a (8/16bit) JPEG, or (8/16bit) TIFF file.

flickr.com/groups/67377471@N00

-photography

Sign in to participate in the conversation
թութ

թութը «մաստոդոն» ապակենտրոնացուած սոցիալական ցանցի տեղական հանգոյց ա, որի սպասարկիչը գտնւում ա հայաստանում՝ հաւուց թառի նկուղում։