since i know sailfish, it’s even hard to read texts on the internet, because those are either black on the white background, or whitish on the dark background, and all these themes are predefined by the designer.

while i got used that i generate the theme from the picture i like, therefore text can be on a blurred image i have chosen, and the colours are chosen by me, and its not just white on dark or black on white, or whatever.

Sign in to participate in the conversation
թութ

թութը «մաստոդոն» ապակենտրոնացուած սոցիալական ցանցի տեղական հանգոյց ա, որի սպասարկիչը գտնւում ա հայաստանում՝ հաւուց թառի նկուղում։