our PM in his own town Ijevan with kids.

can you see how relaxed are the kids? nobody afraids or tries to be ‘decent’ because he is with an important person.

i like this man so much.

and did you see what he have had done with Merkel? he took her to the people, to the streets,
they were making photos with people, her bodyguards were shocked, never experienced something like that.

Sign in to participate in the conversation
թութ

թութը «մաստոդոն» ապակենտրոնացուած սոցիալական ցանցի տեղական հանգոյց ա, որի սպասարկիչը գտնւում ա հայաստանում՝ հաւուց թառի նկուղում։