you know this is yerevan, when you meet the organizer of the event at the event and tell her, that you had troubles entering and had to fake a ticket, because they only used facebook for the event promotion, and she says that she is sorry, organized it poorly, and next time it’ll be better, without a need to fake tickets.

Sign in to participate in the conversation
թութ

թութը «մաստոդոն» ապակենտրոնացուած սոցիալական ցանցի տեղական հանգոյց ա, որի սպասարկիչը գտնւում ա հայաստանում՝ հաւուց թառի նկուղում։