need to write a text about two anti-intuitive things in photography - push process, and usage of flash.

we push when it's not enough light, but we underexpose on purpose in order to avoid too long shutter speed.

using flash in low light situations must be very careful, and i never do that, but flash is very useful when it is very sunny, in order to weaken shadows.

Sign in to participate in the conversation
թութ

թութը «մաստոդոն» ապակենտրոնացուած սոցիալական ցանցի տեղական հանգոյց ա, որի սպասարկիչը գտնւում ա հայաստանում՝ հաւուց թառի նկուղում։