says:

— when driving i try to stay away from three types of people: kids, elderly, and dogs.

w/ @Shekspir55

the shot with my xperia xa2 under , and i have applied lut by script.

on the photo you can see failed -100 shot, probably something stuck inside mamiya rb67 polaroid back. the photo itself shot on -70, , this saturday.

Jane Manchun Wong: App researcher who unlocks new features before they launch
bbc.co.uk/news/technology-4763

(submitted by open-source-ux)

Show more
թութ

թութը «մաստոդոն» ապակենտրոնացուած սոցիալական ցանցի տեղական հանգոյց ա, որի սպասարկիչը գտնւում ա հայաստանում՝ հաւուց թառի նկուղում։