Show more

Been working on building a Modern, Federalized, and Collaborative RSS Reader.
So far I've got a Server that handles the very basics and an ArangoDB Service for recurrently fetching saved feeds for new items.
github.com/SquashConsulting/Sq

Gurgen boosted

It's about time we stopped buying into the propaganda phrase "ad blockers", and started calling user-protection tools like #uBlockOrigin and #NoScript what they are; spy blockers. If I display ads on my website using HTML and CSS, spy blockers won't block those. As far as they know, the text, images, audio, or video that make up the ads could be anything. So what's really being blocked is not ads, but tracking. Thanks to the authors of this site, for pointing this out:
shouldiblockads.com/

Gurgen boosted

@norayr քիբեյզ կարողա՞ ավելացնես թութը

ինչքա՞ն ա էական հեռախոսիդ մեջ սիմ քարտ կա թե չէ, տվյալ դուրս թողելու տեսանկյունից

I wish NSA had "Download My Data" feature :')

Ցանկացած դիրքով կարամ քնեմ, մանավանդ ամառը։ 10/10 👌👌👌

JavaScript forums be like:
- Is it interpreted or compiled?
- Yes.

Ձեր օժանդակության կարիքը չունեմ

Show thread

Օժանդակ բայերի հետ սեր չունեմ։

Show thread

Կարա խաբի իհարկե, բայց դժվար ինչ-որ մեկը զարմանա թե ճիշտ լինի

Show thread

Ֆոռումներից մեկում խոսում են թե խի ա լինուքս դեսկտոպի մարկետ շեյրը էդքան քիչ։ Մեկը ասում նախկին մայքրոսոֆթի աշխատող ա ու ասում ա խաբում ստատիստիկայով։ Ասում ա ամեն անգամ բինգ կետ քոմ ես մտնում հաշվվում ա որպես վինդոուզի օգտագործում, ամեն անգամ երբ վայն ես օգտագործում կամ սկայպ կամ հոթմեյլ։ Ու ասում ա որ հենց իրական ստատիստիկա անող ա հայտնվում անմիջապես առնում են իրանց։

Սերիալիս վերջին սեզոնին հասա։ Սպասեք հուսախաբված թթերի։
Ձեռի հետ էլ նոր բան կարաք առաջարկեք։

Gurgen boosted

if these walls could talk, they'd probably still ignore me

everybody gangsta until MC Ride starts xie hua piao piao bei feung shiou shiou.
youtu.be/2YpocBBLQcM

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!