Show more

ինչքա՞ն ա էական հեռախոսիդ մեջ սիմ քարտ կա թե չէ, տվյալ դուրս թողելու տեսանկյունից

I wish NSA had "Download My Data" feature :')

Ցանկացած դիրքով կարամ քնեմ, մանավանդ ամառը։ 10/10 👌👌👌

JavaScript forums be like:
- Is it interpreted or compiled?
- Yes.

Ձեր օժանդակության կարիքը չունեմ

Show thread

Օժանդակ բայերի հետ սեր չունեմ։

Show thread

Կարա խաբի իհարկե, բայց դժվար ինչ-որ մեկը զարմանա թե ճիշտ լինի

Show thread

Ֆոռումներից մեկում խոսում են թե խի ա լինուքս դեսկտոպի մարկետ շեյրը էդքան քիչ։ Մեկը ասում նախկին մայքրոսոֆթի աշխատող ա ու ասում ա խաբում ստատիստիկայով։ Ասում ա ամեն անգամ բինգ կետ քոմ ես մտնում հաշվվում ա որպես վինդոուզի օգտագործում, ամեն անգամ երբ վայն ես օգտագործում կամ սկայպ կամ հոթմեյլ։ Ու ասում ա որ հենց իրական ստատիստիկա անող ա հայտնվում անմիջապես առնում են իրանց։

Սերիալիս վերջին սեզոնին հասա։ Սպասեք հուսախաբված թթերի։
Ձեռի հետ էլ նոր բան կարաք առաջարկեք։

Gurgen boosted

if these walls could talk, they'd probably still ignore me

everybody gangsta until MC Ride starts xie hua piao piao bei feung shiou shiou.
youtu.be/2YpocBBLQcM

I see a lot of people mocking people who prefer setting up their own instances of real FOSS(famous as freetards in tech forums), then you see that these supposedly free/open/trusted systems are actually NSA honeypots and wonder whether there is any privacy left in non-self-hosted systems.

Show thread
Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!